Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

Фізична особа-підприємець Заєнчковський Олексій Петрович, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію №680077 від 08.10.2007р., ІПН 3036722333, у подальшому Виконавець/Розпорядник,

Та Фізична особа , яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, у випадку прийняття викладених нижче умов, що здійснює таким чином акцепт цієї оферти,  у подальшому Суб’єкт, що окремо іменуються «Сторона», а разом – «Сторони»

Керуючись ст. 633, 641 та Главою 63 Цивільного кодексу України уклали даний Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під послугою в цьому Договорі слід розуміти обробку, аналіз, зведення персональної інформації для надання інформації щодо поточної, семестрової, річної успішності учня, інформації про відвідування учнем шкільних занять, відомостей щодо заданих домашніх завдань з усіх предметів тощо.

1.2. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

2.1.  Послуга надається Суб’єкту  на підставі  Договору, який укладається між Суб’єктом  та Виконавцем шляхом вчинення Сторонами підтверджуючих дій.

2.2. Публічний договір для Суб’єктів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених у ньому.

2.3. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті www.www.www.ukrschools.com.ua. Для Суб’єкта Договір є обов’язковим і вважається укладеним лише з моменту вчинення підтверджуючих дій. Підтверджуючими діями, що свідчать про згоду дотримуватись Правил та положень  викладених на Інтернет-сайті Виконавця та в цьому Договорі можуть вважатися: початок фактичного користування послугою, оплата вартості послуг  чи інші дії встановлені чинним законодавством.

2.4. Суб’єкт вважається ознайомленим з Договором в момент укладення Договору.

2.5. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. Договір може бути змінений Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Суб’єктів на Інтернет-сайті або  шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Суб’єкту не пізніше ніж за 7 днів до такої зміни. У разі незгоди Суб’єкта зі змінам, внесеними до Договору, він зобов’язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про відповідні зміни. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Суб’єкта з внесеними до Договору змінами.

2.6. У разі якщо законодавством України встановлено норми,  які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Суб’єкт доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання  надати послуги з обробки інформації Суб’єкту щодо поточної, семестрової, річної успішності дитини Суб’єкта (надалі – учня). Також послуги з обробки інформації про відвідування учнем шкільних занять, відомостей щодо заданих домашніх завдань з усіх предметів тощо.

3.2. Виконавець надає приватний код допуску до персональної інформації учня Суб’єкту.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець бере на себе зобов`язання:

4.1.1. Забезпечувати надання послуги з обробки даних Суб’єкту про поточну, семестрову, річну успішність учня, відвідування учнем шкільних занять, відомостей щодо заданих домашніх завдань з усіх предметів тощо. Такі відомості вносяться Виконавцем до сайту, шляхом надання вчителями (працівниками школи) Виконавцю доступу до  паперових носіїв з відомостями щодо поточної, семестрової, річної успішності учня, відвідування учнем шкільних занять, відомостей щодо заданих домашніх завдань.

4.1.2. Виконавець зобов’язується вносити дані в інформаційну систему щотижнево.

4.1.3. Надати Суб’єкту персональний код допуску (що містить логін та пароль) до персональної сторінки учня, в якій містяться відомості про поточну, семестрову, річну успішність учня, відвідування учнем шкільних занять, відомості щодо заданих домашніх завдань з усіх предметів.

4.1.4. Належним чином виконувати умови цього Договору.

4.1.5. Не надавати інформацію, пов’язану із виконанням цього Договору третім особам, крім випадків  передбачених чинним законодавством України.

4.1.6. Виконавець зобов’язується надати Суб’єкту відомості про місцезнаходження бази даних на запит Суб’єкта у строки передбачені чинним законодавством.

4.2. Виконавець відповідно до цього Договору має право:

4.2.1. Вимагати від Суб’єкта оплати послуг шляхом надсилання відповідного повідомлення / претензії;

4.2.2. У випадку ненадання Суб’єктом обумовленої оплати послуг, призупинити виконання своїх договірних зобов`язань до моменту проведення оплати послуг;

4.2.3. Ініціювати питання щодо дострокового розірвання дії цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством та Договором.

4.3. Суб’єкт бере на себе зобов`язання:

4.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані Виконавцем послуги.

4.3.2. У разі отримання доступу до сайту Виконавця забезпечити конфіденційність паролю для виключення можливості несанкціонованого доступу до інформаційної продукції третіх осіб;

4.3.3. У найкоротший термін звернутися до Виконавця з вимогою замінити пароль у випадку підозри щодо наявності доступу третіх осіб до інформаційної продукції з використанням індивідуального паролю;

4.3.4. Своєчасно оплачувати надані Виконавцем послуги.

4.4. Суб’єкт відповідно до цього Договору має право:

4.5.1. Ініціювати питання щодо дострокового розірвання цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством та Договором.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата Послуг здійснюється відповідно до тарифів, які визначені Виконавцем і оприлюднені на сайті www.www.www.ukrschools.com.ua, у грошовій формі, шляхом безготівкового (перерахуванням на банківський рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі)  або готівкового (за згодою сторін) розрахунку чи іншим способом визначеним Виконавцем.

5.2. Ціну цього Договору становить сукупність грошових сум, перерахованих Суб’єктом відповідно до п. 5.1.  цього Договору.

5.3.  Оплата вартості Послуги здійснюється Суб’єктом  щомісячно, шляхом попередньої оплати до першого числа звітного місяця. У випадку несвоєчасної оплати Послуги – Виконавець має право тимчасово призупинити надання послуг за даним Договором без будь-якого попередження Суб’єкта.

5.4. У випадку зміни ціни Послуг:

5.4.1. Виконавець зобов’язаний повідомити про таку зміну Суб’єкта не пізніше ніж за сім днів до дати введення нової вартості Послуг в дію.

5.4.2. У випадку відмови Суб`єкта від виконання цього Договору в зв’язку із зміною вартості  Послуг, Суб`єкт зобов’язаний письмово повідомити про це Виконавця, шляхом направлення електронного повідомлення Виконавцеві, не пізніше одного робочого дня до дати зміни вартості  Послуг. У такому випадку Договір припиняє дію з дати введення в дію нової вартості Послуг.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1.  Збір та обробка персональних даних Суб’єкта та учня здійснюється з метою отримання та обробки інформації щодо поточної, семестрової, річної успішності учня, інформації про  відвідування учнем шкільних занять, відомостей щодо заданих домашніх завдань з усіх предметів тощо.

6.2. Укладаючи даний Договір Суб’єкт надає свою згоду на обробку, використання та зберігання своїх персональних даних (у розумінні Закону України «Про захист персональних даних»). Такі дані у відповідності до  вимог законодавства захищаються, а також обробляються та використовуються Виконавцем у рамках правовідносин за цим Договором. Виконавець має право залучати до розпорядження цими даними спів-розпорядників на підставі договорів та Закону. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних, регулюються відповідним законодавством.

6.3. Суб’єкт укладаючи даний договір підтверджує, що він ознайомлений з правами, які визначені законодавством у сфері захисту персональних даних

6.4. Відповідно зі ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних»  Суб’єкт має право:

6.4.1 знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

6.4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

6.4.3.  на доступ до своїх персональних даних;

6.4.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

6.4.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6.4.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

6.4.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

6.4.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

6.4.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

6.4.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

6.4.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

6.4.12.  знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

6.4.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Термін дії цього Договору встановлюється з моменту укладення до моменту припинення його дії у порядку передбаченому даним Договором та чинним законодавством України.

8.2. Договір припиняє дію за згодою сторін.

8.3. Припинення дії даного договору в односторонньому порядку можливе у випадках передбачених чинним законодавством та Договором.

8.4. Договір втрачає свою дію у разі припинення навчання учнем у загальноосвітньому навчальному закладі, в якому навчався останній на момент укладення договору.

8.5. Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку, повідомивши про це  Суб’єкта не пізніше ніж за 10 днів.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1.  За невиконання  або неналежне виконання зобов`язань  відповідно до умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Виконавець звільняється від відповідальності за збої у функціонуванні електронної пошти або каналу зв’язку, якщо ці збої у функціонуванні  виникли не з вини Виконавця.

9.3. Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне внесення інформації до інформаційної системи, у разі несвоєчасно надання представниками навчального закладу доступу до даних, які містяться в класному журналі або ненадання інформації про домашні завдання.

9.4. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком надзвичайних дій і подій,  які перебувають за межами розумного контролю такої Сторони, і які відбуваються після підписання Сторонами цього Договору, і які Сторони не могли передбачити або відвернути за допомогою обґрунтованих заходів. Зокрема, надзвичайними подіями вважаються такі надзвичайні події (надалі — «Обставини непереборної сили»):  війни (оголошені або неоголошені), повстання, політичні безпорядки, рішення органів державної влади та/або  місцевого самоврядування,  надзвичайне становище в країні, страйки, землетруси, повені, пожежі, вибух та інші подібні надзвичайні події.

9.5. У разі настання Обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала впливу Обставини непереборної сили, негайно, однак не пізніше ніж через 10 (десять) днів після їх настання, повідомляє про це іншу Сторону у письмовій формі.  У такому повідомленні зазначається характер обставин, а також, за можливістю, перспективи Сторони, яка зазнала впливу Обставин непереборної сили, щодо виконання її зобов’язань за цим Договором, і вплив Обставини непереборної сили на час, який необхідний для виконання таких зобов’язань. Подія з обставин непереборної сили підтверджується свідоцтвом, виданим Торгово-промисловою палатою України, або іншим офіційним документом.  Якщо Сторона, яка зазнала впливу Обставин непереборної сили, не надасть таке повідомлення або надасть його несвоєчасно, вона втрачає право посилатися на Обставини непереборної сили, виключаючи випадки, коли сама обставина перешкоджала надсиланню повідомлення.

9.6.  У разі припинення Обставин непереборної сили, Сторона, яка зазнала впливу Обставин непереборної сили, негайно повідомляє про це іншу Сторону в письмовій формі і одразу ж відновлює виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

9.7. У разі настання обставин непереборної сили , час,  відведений на виконання зобов’язань за цим Договором, продовжується на період часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки; однак якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 3 (три) місяці – будь-яка Сторона може припинити дію Договору у односторонньому порядку, повідомивши про це  Суб’єкта не пізніше ніж за 10 днів.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі виникнення у Суб’єкта  скарг або пропозицій він може звернутися до Виконавця з усною заявою, зателефонувавши у інформаційно-консультаційний центр Виконавця або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотню адресу.

10.2. Уся інформація, яка надається та отримується Сторонами в ході укладення та виконання даного Договору є конфіденційною.

10.3. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення  Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

10.4. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

10.5. Виконавець надає Послуги і виконує  інші обов’язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

10.6. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Виконавця, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на «Сторінці користувача» або на Інтернет сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

10.7.  У разі зміни прізвища Абонента він зобов’язаний повідомити про це не пізніше ніж впродовж 20 днів з моменту зміни.

10.8.  Положення цього Договору не поширюються на заклади, котрі обслуговуються за тарифом “На школу” та здійснюють самостійне обслуговування системи. За повноту, своєчасність та достовірність даних, які вносяться в систему такі навчальні заклади відповідають перед користувачами самостійно.

10.9.  У разі, якщо рівень оплати за послугу в навчальному закладі складає менше 70 відсотків від загальної кількості учнів, послуги, перелічені в цьому Договору, можуть надаватись не в повному обсязі на розсуд Виконавця. Сторони погоджуються, що в такому випадку надання послуги не в повному обсязі буде вважатись Сторонами належним виконанням цього Договору з боку Виконавця.